D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CENTRE GESTOR SL informa de les següent dades:

1.- TITULAR WEB

El titular d'aquesta pàgina web és CENTRE GESTOR SL amb CIF B58791864, denominació comercial CENTRE GESTOR i domicili social al carrer Balmes 200, 08006, Barcelona.

La direcció de correu electrònic de contacte de l'empresa és centregestor@centregestorbarcelona.com.

La present informació regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.centregestorbarcelona.com, les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

2.- OBJECTE

A través d'aquest lloc Web, CENTRE GESTOR SL ofereix el seus serveis buscant satisfer les necessitats dels nostres usuaris, facilitant l'accés a la utilització dels nostres serveis i guiant-los als passos que deuen seguir a la navegació.

3.- POLÍTICA D'ENLLAÇOS

En cas que un usuari introdueixi un enllaç des del seu pròpia pàgina web a la de CENTRE GESTOR SL, aquest enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d'aquest últim però no podrà reproduir-la de cap manera i, en cas que es visualitzin els seus continguts amb continguts aliens, aquests continguts aliens no podran portar a error, confusió o engany als usuaris sobre la procedència dels continguts ni suposar un acte de comparació, imitació deslleial o aprofitament de la reputació del nom de CENTRE GESTOR SL.

Des de la pàgina on s'introdueix l'enllaç no es realitzarà cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre CENTRE GESTOR SL, les seves empreses associades o treballadors, ni s'indicarà que es disposa del seu consentiment per a inserir aquest enllaç o que guarda relació amb ells.

La pàgina que introdueixi l'enllaç ha de complir la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i els bons costums.

L'existència de pàgines amb enllaços no suposa que existeixin acords amb els responsable o titulars d'aquestes pàgines, per tant, CENTRE GESTOR SL no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, error o inutilitat dels seus continguts, dels quals és desconeixedor. En tot cas, si l'usuari tingués coneixement de que les pàgines enllaçades remeten a pàgines amb continguts o serveis il·lícits o contraris a la moral, hauria de posar-los en coneixement de CENTRE GESTOR SL, mitjançant la direcció de correu centregestor@centregestorbarcelona.com.

4.-CONDICIONS D'ÚS

La utilització de la pàgina com a Usuari i implica l'acceptació de les condicions de l'avís legal, política de privacitat i condicions d'ús. Si l'usuari no estigués conforme, s'abstindrà d'utilitzar-la. L'usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els seus continguts d'acord amb la legislació vigent, l'avís legal i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com les normes de convivència, moral i bons costums generalment acceptats.

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software, logotips, marques, icones, tecnologia, disseny, codis o qualsevol altre material al que tingués accés a la seva condició d'usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en aquesta pàgina són propietat de CENTRE GESTOR SL o, en tot cas, de tercers que han autoritzar el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal o als seus continguts doni dret a l’usuari sobre les citades maques, noms comercials o signes distintius. Igualment, no es poden entendre com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els seus continguts.

6.- ÚS DE LES XARXES SOCIALS OFICIALS DE CENTRE GESTOR SL

El prestador de serveis de les pàgines oficials de CENTRE GESTOR a les xarxes socials és CENTRE GESTOR SL amb CIF B58791864 i domicili a carrer Balmes 200, 08006, Barcelona. Per a qualsevol consulta, l’usuari podrà dirigir-se aquesta adreça o bé al correu electrònic centregestor@centregestorbarcelona.com.

L’accés i ús d’aquestes pàgines comporta l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i la política de privacitat detallada a continuació i es completa amb la política i les normes de les plataformes de cada xarxa social.

Condicions d’ús de les pàgines oficials de CENTRE GESTOR SL a les xarxes socials

Si us plau, llegeixi la Política de privacitat de les xarxes socials a les que accedeixi, ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions com a usuaris de les pàgines oficials de CENTRE GESTOR a les xarxes socials.

L'usuari, un cop unit a la pàgina de CENTRE GESTOR SL, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser-ne el titular, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquen els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , CENTRE GESTOR SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

CENTRE GESTOR SL no es farà responsable dels continguts que un usuari ha publicat lliurement. L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa. Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de CENTRE GESTOR SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.  

Concursos i promocions

CENTRE GESTOR SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

Publicitat

CENTRE GESTOR SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE. No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de CENTRE GESTOR SL perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

Quan l’usuari accedeix o utilitza les pàgines oficials de CENTRE GESTOR a les xarxes socials, manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment d’allò establert a les presents condicions d’ús.

L'usuari està obligat a fer un ús raonable de la pàgina oficial de CENTRE GESTOR SL de les xarxes socials i dels seus continguts, segons les possibilitats i fins per als quals està concebut d'acord amb els usos i costums, la moral , la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per les xarxes socials. L'usuari serà l'únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina oficial de CENTRE GESTOR SL a les xarxes socials.

CENTRE GESTOR SL no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l'usuari i declara expressament que no s'identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial de CENTRE GESTOR SL en xarxes socials de les conseqüències de les quals se'n fa enterament responsable l'emissor.

En tot cas, queda prohibit l'ús de la pàgina oficial de CENTRE GESTOR SL en xarxes socials amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb finalitat econòmica o sense.

7.- DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT

CENTRE GESTOR SL inclou en el seu lloc web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d'un lloc web corporatiu. CENTRE GESTOR SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir de l'accés al contingut, informació, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitades als usuaris.

En qualsevol cas, CENTRE GESTOR SL no és responsable de:

  • El mal ús que l’usuari pugui realitzar del lloc web.
  • La continuïtat dels continguts.
  • L’absència de virus o d’altres components maliciosos al lloc web o al servidor que els subministra, tant en la visualització del continguts com a la descàrrega.
  • Els continguts i serveis prestats per altres llocs webs als que es pugui tenir accés des de les pàgines webs dels que és titular.
  • El major o menor rendiments dels continguts de la pàgina web
  • Els danys o perjudicis que pogués causar a qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions d’ús establertes a aquesta pàgina web.
  • Els danys produïts per la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.
  • El mal funcionament del software que pugui ser necessari per poder visualitzar determinats continguts de la pàgina.
  • Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar-se en relació amb la vulneració dels drets de tercers, especialment els referits a la imatge i la propietat industrial o intel·lectual.
  • L’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines webs als que els usuaris puguin connectar-se a través d’hipervincles.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del lloc web

CENTRE GESTOR SL ofereix els seus serveis i continguts de forma permanent utilitzant tots els mitjans tècnics al seu abast per fer aquesta prestació satisfactòriament.

CENTRE GESTOR SL pot, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al seu lloc, sense que això doni dret a cap reclamació, indemnització o reconeixement de cap responsabilitat.

CENTRE GESTOR SL no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc Web. En qualsevol cas, CENTRE GESTOR SL durà a terme totes les actuacions necessàries per restaurar el servei en cas de fallida tècnica.

 

8.- LEGISLACIÓ i JURISDICCIÓ

CENTRE GESTOR SL es reserva el dret d'introduir les accions civils o penals que consideri oportunes per l'ús indegut del seu lloc web i continguts o per incompliment d'aquests termes i condicions. Si hi ha discrepància entre les disposicions del present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes darreres.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions incloses en aquest Avís Legal es consideri invàlida o inaplicable, total o parcial, per qualsevol jutjat, Tribunal o òrgan administratiu, no afectarà la resta de disposicions d'aquest Avís Legal, o les condicions particulars dels diferents serveis d'aquest lloc Web

El no exercir o executar, per part de CENTRE GESTOR SL de qualsevol dret o disposició continguda en aquests termes i condicions no constituirà una renúncia de la mateixa, excepte que reconegui per escrit per la seva part. La relació entre l'usuari i el proveïdor es regeix per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgís una disputa, les parts poden sotmetre els seus conflictes a l'arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària complint la normativa sobre la jurisdicció i competència en aquest sentit.