Aquesta política de privacitat pot ser actualitzada o adaptada els canvis que es produeixin en la normativa o en la mateixa pàgina web. Preguem la llegeixi detingudament cada vegada que ens faciliti les seves dades personals.

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. Tanmateix, durant la visita, és possible que es demani informació personal a través de formularis, la qual l’usuari podrà facilitar voluntàriament.

Les dades que se sol·liciten en aquesta pàgina web són adequades, pertinents i estrictament necessàries per poder prestar els serveis oferts i en cap cas estan obligats a proporcionar, encara que ha de saber que la no comunicació pot afectar o impossibilitar la prestació del servei.

El consentiment exprés que proporciona a l’acceptar aquesta política de privacitat abans de facilitar informació personal, ens dona les bases legals per al seu tractament. D'acord amb les normes del Reglament General de Protecció de Dades i demés normativa vigent,  i basat en els principis de transparència, lleialtat i legalitat, detallem el tractament que es faran de les seves dades personals:

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals formaran part d’un fitxer anomenat Usuaris web, el responsable del qual i del seu tractament és:

2.- FINALITAT, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DE LES DADES

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI DE CONTACTE

- Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari de contacte:

Gestionar i atendre les sol·licituds d'informació i/o consultes que els usuaris del formulari de contacte de la web ens enviïn.

Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i, en els casos que sigui procedent, facilitar-los ofertes dels productes i/o serveis d'CENTRE GESTOR SL dels quals ens hagin manifestat el seu interès.

CENTRE GESTOR SL no prendrà decisions automatitzades sobre la base del perfil.

- Legitimació per al tractament de les dades dels usuaris del formulari de contacte: consentiment de l'interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels usuaris del formulari de contacte és l'obtenció del seu consentiment, que ens serà prestat en  el moment d'emplenar i enviar-nos el formulari de  contacte.

- Període de conservació de les dades dels usuaris del formulari de contacte de la web:

Conservarem les dades dels usuaris del formulari de contacte de la web, durant el termini de 5 anys a partir de la darrera confirmació d'interès per part seva sobre els nostres productes o serveis, mentre no ens sol·liciti la supressió de les seves dades.

TRACTAMENT DE LES DADES DE CLIENTS I PROVEÏDORS:

- Finalitat del Tractament de les dades de clients i proveïdors: Gestionar la relació comercial existent, dur a terme i/o subcontractar els serveis que ens contractin els nostres clients i dur a terme les gestions comptables fiscals i administratives de l'empresa.

- Legitimació per al tractament: La base legal per al tractament de les dades de clients i proveïdors és l'existència i l'execució de contractes de prestació de serveis i/o compravenda de mercaderies.

- Període de conservació de les dades: Conservem les dades els proveïdors mentre es duguin a terme accions i relacions comercials i durant els anys necessaris per complir les nostres obligacions legals i/o fiscals derivades d'aquestes relacions contractuals.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS DESTINATARIS DE LA NEWSLETTER I COMUNICACIONS COMERCIALS DE CENTRE GESTOR SL

- Finalitat del Tractament de les dades dels subscriptors a la Newsletter i comunicacions comercials:

Gestionar la subscripció i la remissió de la Newsleter i comunicacions comercials de CENTRE GESTOR SL.

- Legitimació per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter: Consentiment de linteressat.

La base legal per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials és l'obtenció del consentiment inequívoc del destinatari de la newsletter o comunicacions comercials, mitjançant la subscripció.

D'altra banda, la base legal per al tractament i la remissió de les Newsletters que CENTRE GESTOR SL pugui realitzar amb destinació als seus CLIENTS és l'interès legítim de CENTRE GESTOR SL, excepte a el cas que hagin manifestat el seu interès de ser donats de baixa, enviant un correu electrònic a centregestor@centregestorbarcelona.com.

- Període de conservació de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials:

CENTRE GESTOR SL conservarà les dades personals dels destinataris de la newsletter i comunicacions comercials de CENTRE GESTOR SL necessàries per a la remissió de la newsletter i altres comunicacions comercials per termini indefinit, llevat que ens sol·licitin la baixa del servei de recepció de Newsletters i altres comunicacions comercials per escrit a centregestor@centregestorbarcelona.com amb còpia del seu DNI.

Vostè pot retirar el seu consentiment per a qualsevol finalitat concreta que hagi acceptat prèviament sense que tingui afectació a la licitud del tractament basat en aquest consentiment.

3.- CESSIÓ DE LES DADES

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte als socis de negoci sempre que aquesta cessió comporti una millora del servei per al qual es van cedir, existeixi obligació legal o s’hagués informat explícitament.

4.- DRETS DE L’USUARI SOBRE LES DADES PERSONALS

Li informem dels drets de què disposa al cedir-nos les seves dades personals:

  • Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes mateixos.
  • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de CENTRE GESTOR SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
  • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
  • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
  • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable.
  • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal

Pot exercir qualsevol d'aquests drets per escrit al nostre domicili o per correu electrònic centregestor@centregestorbarcelona.com, sempre, incloent-hi fotocòpia del document nacional de identitat o equivalent.

Té més informació sobre els seus drets i formes d'exercir-los a la web de l'Agència Espanyola de protecció de dades www.agpd.es

5.-  XARXES SOCIALES

La visita als perfils públics de CENTRE GESTOR SL en xarxes socials no suposa la captació de dades personals, tret que s'autoritzi expressament.

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per CENTRE GESTOR SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades al seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

CENTRE GESTOR SL té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, en especial, el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

CENTRE GESTOR SL realitzarà les actuacions següents:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de CENTRE GESTOR SL.
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per això haurà d'accedir a la seva configuració de privadesa.

6.- PROTECCIÓ I CONFIDENCIALITAT DE LES SEVES DADES

Fem servir mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, evitant la seva pèrdua, alteració i tractament no autoritzat. El nostre personal ha estat entrenat i ha pres el compromís de confidencialitat per al seu tractament.

 

7.- ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

Les dades utilitzades o facilitades a les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per CENTRE GESTOR SL per a finalitats consistents en l'enviament electrònic d'informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments socials i professionals de CENTRE GESTOR SL o de tercers de la seva xarxa; el seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l'efecte; i l'elaboració de perfils amb finalitats comercials.

Constitueix base jurídica dels referits tractaments el consentiment exprés atorgat per l'Usuari. El consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l'efecte. El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva.

En tot cas, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de l'tractament i portabilitat, quan sigui aplicable, mitjançant correu electrònic a centregestor@centregestorbarcelona.com En cas de no obtenir satisfacció en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica, en presentació d'una reclamació de tutela de drets.