La fiscalitat del nostre país, és certament complexa, ve marcada per continuats canvis i evolucions, per això us oferim compartir les vostres decisions empresarials i individuals com a contribuents , per trobar la millor opció, en cada moment,  dins l’actual marc legislatiu.

Impostos

 • Altes I.A.E.
 • Declaracions de retencions d’IRPF i de l’Impost sobre el Valor Afagit.
 • Impost de la Renda, Patrimoni, Societats i sobre Transmissions i actes jurídics documentats.
 • Estimació objectiva i estimació directa.
 • Declaracions d’operacions intracomunitàries.
 • Declaració anual d’operacions amb tercers.
 • Plusvàlues.
 • Legalitzacions i apertures d’empreses.

Comptes Anuals

 • Preparació dels Comptes Anuals (Balanç, Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxes d’Efectiu).
 • Presentació i dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.

Llibres fiscals

 • Llibre registre de vendes i d'ingressos.
 • Llibre registre de compres i de despeses.
 • Llibres de factures emeses i rebudes.
 • Llibre registre de béns d’inversió.

Consultoria, assessorament, representació i assistència davant les diferents Administracions Tributàries

 • Preparació d’escrits dirigits als Ajuntaments, a la Generalitat i/o a l'Agència Tributària.
 • Inversions Financeres i assessorament del marc fiscal.
 • Consultoria fiscal, optimització tributària.